Only for development purpose
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

ESG: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και η επίδραση στις επιχειρήσεις, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία
Εισηγητές: Αλεξίου Μ.

H ολοένα και αυξανόμενη ρυθμιστική παρέμβαση στον χρηματοπιστωτικό τομέα για υπεύθυνη και βιώσιμη χρηματοδότηση των επενδύσεων με κριτήρια (ESG), δηλ. κριτήρια κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, δημιουργεί
νέες ανάγκες στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και στην οργάνωση των λειτουργιών στις επιχειρήσεις, στους εποπτεύοντες οργανισμούς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η κατανόηση των αρχών και του πλαισίου εφαρμογής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης για τον προσδιορισμό και τη χρηματοδότηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων καθίσταται αναγκαία για την πράσινη μετάβαση η οποία αποτελεί την στρατηγική της ΕΕ και της Ελλάδας για το 2030

 • Γενικές έννοιες και ορισμοί σχετικοί με την εφαρμογή του κανονιστικού
  πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και
  το σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλo
 • Προσδιορισμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση βιώσιμων επιχειρηματικών
  μοντέλων
 • Εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων
 • Αρχιτεκτονική του Ευρωπαϊκού Προτύπου Απολογισμού Εταιρικής
  Βιωσιμότητας και Δείκτες Εταιρικής Βιωσιμότητας «ESG» (Περιβάλλον,
  Κοινωνία, Διακυβέρνηση)
 • Διεθνείς και κλαδικές προσεγγίσεις Εταιρικής Βιωσιμότητας και καλές
  πρακτικές

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς που απασχολούνται στο εταιρικό δίκαιο και ειδικεύονται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου. Απευθύνεται επίσης και σε επαγγελματίες από ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων, όπως η οικονομική διαχείριση και η διαχείριση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου, η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού και η διαχείριση των πολιτικών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ίσων ευκαιριών και της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση και στη διοίκηση, υπευθύνους προμηθειών και υπευθύνους επικοινωνίας και ενημέρωσης πελατών. Τέλος, το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που ασχολούνται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύνταξη απολογισμών εταιρικής βιωσιμότητας

Μαρία Αλεξίου

H Μαρία Αλεξίου είναι νομικός με εξειδίκευση στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι Ειδική σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Βιωσιμότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, CSR Hellas, επιχειρηματικού σωματείου με περισσότερα από 150 μέλη επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς φορείς (2012, www.csrhellas.org) και Μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου CSR Europe ως εκπρόσωπος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ (www.titan-cement.com). Από το 2021 είναι μέλος της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (European Sustainability Advisory Group; www.efrag.org) αρμόδιου για την σύνταξη του Ευρωπαϊκού Προτύπου Απολογισμού Εταιρικής Βιωσιμότητας (European Sustainability Reporting Standard). Συνεργάζεται και υποστηρίζει επιχειρήσεις ως ειδική Σύμβουλος από τον Οκτώβριο του 2020 έχοντας διατελέσει Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ από το 2003 με ευθύνη την εμπέδωση των αρχών της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και στη λειτουργία σε όλες τις περιοχές δραστηριότητας του Ομίλου. Επίσης συμμετέχει εθελοντικά στο Advisory Board του HIGGS (2017, www.higgs.org) και στην Οργάνωση ΓΗ (www.organizationearth.org). Σε συνεργασία με Ελληνικά και Διεθνή Πανεπιστήμια (μεταξύ άλλων Οικονομικό Παν/νιο Αθηνών, Παν/μιο Αιγαίου, Wharton Business School), και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς υποστηρίζει την ένταξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευση των νέων και στην ευρύτερη κατανόηση των αρχών της κοινωνικής ευθύνης και της βιωσιμότητας σε όλες τις επιστήμες, όπως και στην έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιμων μοντέλων και καινοτόμων προσεγγίσεων στα ποικίλα και σύνθετα ερωτήματα της σύγχρονης επιχειρηματικότητητας

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site test.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Κωδ. 19842|19843|19844
9 ώρες
27, 30 & 31 Μαρτίου 2023 (17:30 – 20:30)
Εισηγητές: Αλεξίου Μ.

Πληρώστε σε 3 άτοκες δόσεις των με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Μάθετε περισσότερα

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 290,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και η επίδραση στις επιχειρήσεις, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ESG)


Κωδ. 19842|19843|19844
9 ώρες
27, 30 & 31 Μαρτίου 2023 (17:30 – 20:30)
Εισηγητές: Αλεξίου Μ.
Back to Top